UWV draagt, in opdracht van Uitzendkoning, zorg voor de verzuimadministratie, verzuimbegeleiding en de uitvoering van de Ziektewet.

ZIEKMELDING
Indien u ziek bent moet u zich vóór 09.00 uur persoonlijk ziek melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Uitzendkoning. Als u ziek weggaat van uw werk dan meldt u dit bij Uitzendkoning en bij de leidinggevende binnen het bedrijf waar u werkt.

THUISBLIJVEN
Iemand van UWV zal contact met u zoeken (telefoongesprek of huisbezoek). Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U bent hiervoor verplicht om tot 19.00 uur thuis te blijven. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden bij UWV en Uitzendkoning. Slechts in overleg met UWV kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Indien de controleur u niet thuis heeft aangetroffen, dan kunnen de kosten van het huisbezoek bij u in rekening gebracht worden.

ZIEKENGELD
Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan, is inzicht in uw ziekteverzuim noodzakelijk. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken. U doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Daarnaast mogen uw overige activiteiten uw genezing niet belemmeren. U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Indien u zich niet houdt aan de regels, kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.
Als UWV u het recht op ziekengeld heeft toegekend, zal UWV 70 procent van het berekende dagloon uitbetalen. Daarnaast heeft u met een contract met uitzendbeding recht op een aanvulling van 20 procent, deze zal door Uitzendkoning worden uitbetaald. Deze aanvulling moet u zelf aanvragen bij Uitzendkoning. Elke ontvangen loonstrook van het UWV moet u doorsturen naar Uitzendkoning. Na ontvangst van deze loonstroken kan Uitzendkoning de 20 procent aanvulling uitbetalen. Loonstroken kunnen worden verstuurd via de post naar het onderstaande adres.

Uitzendkoning
Stationsstraat 2a3
9414 TH
Hooghalen

Ook kunnen de loonstroken worden gescand en gemaild naar: info@uitzendkoning.nl.

SPREEKUUR VAN DE BEDRIJFSARTS
Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van UWV om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent of al weer aan het werk bent, geeft u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door. Indien u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

VERBLIJF IN HET BUITENLAND
Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan moeten dezelfde regels gevolgd worden als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich direct onder medische begeleiding te stellen in het buitenland. Bij thuiskomst meldt u zich meteen bij UWV. Uiteraard dient u alle medische informatie uit het buitenland inzake uw ziekte te bewaren en ter beschikking te stellen.
Als u tijdens uw ziekte naar het buitenland toe wilt, dan dienen UWV en Uitzendkoning u daarvoor toestemming te geven. Het schriftelijk verzoek moet minimaal twee weken van tevoren bij Uitzendkoning worden ingediend.

HERSTEL
Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij Uitzendkoning én UWV. U hoeft niet op toestemming te wachten om weer aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog ziek bent, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

PRIVACY
Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. Uitzendkoning en UWV verwacht dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken.

TELEFOONNUMMERS
UWV werknemerslijn 0900-9294 (houd uw Burgerservicenummer altijd bij de hand)
Uitzendkoning 06 18 173 221
06 47 083 785