Ziekteverzuimreglement medewerkers Uitzendkoning

U bent werknemer van Uitzendkoning en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Uitzendkoning heeft/had en bij het einde van de arbeidsovereenkomst bent u ziek uit dienst gegaan. In beide gevallen heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering is een uitkering die normaliter door het UWV wordt uitgekeerd.

UWV of &Wij Arbodienst draagt, in opdracht van Uitzendkoning, zorg voor de verzuimadministratie, verzuimbegeleiding en de uitvoering van de Ziektewet.

 1. Ziekmelding
  Indien u ziek bent moet u zich vóór 10:00 uur ziek melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Uitzendkoning. Als u ziek weggaat van uw werk dan meldt u dit bij Uitzendkoning en bij de leidinggevende binnen het bedrijf waar u werkt. De werknemer moet zich persoonlijk ziek melden. Het is niet toegestaan de ziekmelding per (bijvoorbeeld) sms, whatsapp of email te doen. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. Wanneer de melding later dan 10.00 uur doorgegeven wordt, geldt de eerst volgende dag als eerste ziekte dag.

Eventuele boetes welke uit te laat ziekmelden voortvloeien zijn voor rekening van u als werknemer. Bij een ziekmelding dient te worden medegedeeld:

 • de reden van het verzuim;
 • of u op de eerste arbeidsongeschiktheid dag diende te werken;
 • de vermoedelijke duur van de ziekte;
 • de laatst gewerkte dag bij de inlener;
 • het (verpleeg-)adres en telefoonnummer;
 • bij ziekmelding vanuit een ander adres dan het thuisadres dienen ook verblijfplaats, telefoonnummer en eventueel een behandelend arts te worden opgegeven.
 1. Thuisblijven
  Iemand van UWV of &Wij Arbodienst zal contact met u zoeken (telefoongesprek of huisbezoek). Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U bent hiervoor verplicht om tot 19.00 uur thuis te blijven. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden bij UWV en Uitzendkoning. Slechts in overleg met UWV kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Indien de controleur u niet thuis heeft aangetroffen, dan kunnen de kosten van het huisbezoek bij u in rekening gebracht worden.
 2. Oproep van de bedrijfsarts
  U bent verplicht de door Uitzendkoning aangewezen Arbodienst (&Wij) alle informatie over het verzuim te verstrekken. Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van UWV of &Wij om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent of al weer aan het werk bent, geeft u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door. Indien u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Mocht Uitzendkoning uw loon doorbetalen, dan worden de kosten hiervan op uw loon ingehouden, verhoogd met €10,- administratiekosten.
 3. Verblijf in het buitenland
  Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan moeten dezelfde regels gevolgd worden als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich direct onder medische begeleiding te stellen in het buitenland. Bij thuiskomst meldt u zich meteen bij UWV of &Wij. Uiteraard dient u alle medische informatie uit het buitenland inzake uw ziekte te bewaren en ter beschikking te stellen.

Als u tijdens uw ziekte naar het buitenland toe wilt, dan dienen UWV en Uitzendkoning u daarvoor toestemming te geven. Het schriftelijk verzoek moet minimaal twee weken van tevoren bij Uitzendkoning worden ingediend. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel.

 1. Herstel
  Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij Uitzendkoning én UWV. U hoeft niet op toestemming te wachten om weer aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog ziek bent, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.
 2. Accepteren passend werk
  Wanneer u ziek bent kan het zijn dat u tijdelijk niet uw eigen werk kan doen, maar wel geschikt bent voor andere passende werkzaamheden. Wat passend is hangt af van uw beperkingen en de periode dat u ziek bent. De verzuim coördinator van Uitzendkoning bepaalt samen met u wat passend werk is. U bent verplicht dit werk te accepteren, indien u dit niet accepteert dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.
 3. Activiteiten gericht op werkhervatting
  Als u ziek bent, dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren.
 4. Niet opvolgen regels verzuimreglement
  Uitzendkoning verwacht dat u zich houdt aan de afspraken, die in het kader van de verzuimbegeleiding met u en de bedrijfsarts worden gemaakt. Als u zich niet aan de regels houdt dan kan dit gevolgen hebben conform artikel 45 van de Ziektewet.Indien u geen gegronde reden heeft dan kunnen wij uw uitkering verlagen of stopzetten. U krijgt daar ook bericht over van Uitzendkoning of het UWV. Bedragen die u teveel heeft ontvangen, betaalt u dan terug. Ook kunt u van het UWV een boete krijgen, bijvoorbeeld als u wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkering, niet of te laat aan ons doorgeeft. Bij fraude doen wij en/of het UWV aangifte bij het Openbaar Ministerie.
 5. Sancties
  Uitzendkoning heeft het recht om :
  1. Loondoorbetaling en loonaanvulling te weigeren aan een werknemer die:
 • door eigen opzet arbeidsongeschikt is geworden;
 • arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt, waardoor de toetsing van de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;
 • voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;
 • voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke gronden nalaat passend werk (ook buiten de onderneming van de werkgever) te verrichten;
 • voor de tijd, gedurende hij niet mee werkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak;
 • voor de tijd gedurende welke hij zijn aanvraag om een WIA uitkering later indient dan de 91e ziekteweek.
 1. Loondoorbetaling en loonaanvulling op te schorten dan wel loonaanvulling te weigeren ten aanzien van een werknemer die:
 • zich niet houdt aan de binnen de Uitzendkoning geldende regels en aanwijzingen bij ziekte;
 • zich niet houdt aan de binnen Uitzendkoning geldende controle voorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen;
 1. Loonaanvulling te weigeren ten aanzien van een werknemer die:
 • geen medewerking verleent aan een door Uitzendkoning gevraagd onderzoek ten behoeve van een second opinion;
 • de voorschriften met betrekking tot het voorkomen van ziekte heeft overtreden en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden;
 • misbruik maakt van de voorziening;
 1. Ziekengeld
  Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan, is inzicht in uw ziekteverzuim noodzakelijk. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken. U doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Daarnaast mogen uw overige activiteiten uw genezing niet belemmeren.

Voor werknemer die werkzaam is met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding die zich ziek meldt is het volgende van toepassing. U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Indien u zich niet houdt aan de regels, kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

Als UWV u het recht op ziekengeld heeft toegekend, zal UWV 70 procent van het berekende dagloon uitbetalen. Daarnaast heeft u recht op een aanvulling van 20 procent, deze zal door Uitzendkoning worden uitbetaald. Deze aanvulling moet u zelf aanvragen bij Uitzendkoning. Elke ontvangen loonstrook van het UWV moet u doorsturen naar Uitzendkoning. Na ontvangst van deze loonstroken kan Uitzendkoning de 20 procent aanvulling uitbetalen. Loonstroken kunnen worden gemaild naar: info@uitzendkoning.nl.

Voor werknemer die werkzaam is met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding die zich ziek meldt is het volgende van toepassing. U heeft 1 wachtdag waarover geen ziekengeld wordt betaald. Indien u zich niet houdt aan de regels, kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld. U heeft bij arbeidsongeschiktheid, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt, recht op 90% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon.Zodra de uitzendovereenkomst is afgelopen zal u ziek uit dienst worden gemeld bij het UWV.
Als UWV u vervolgens het recht op ziekengeld heeft toegekend, zal UWV 70 procent van het berekende dagloon uitbetalen.

11. Geschillen
Indien u een beslissing van de Arbodienst niet begrijpt of het oneens bent met een dergelijke beslissing, meldt u dit aan Uitzendkoning en aan de Arbodienst. Handhaaft de bedrijfsarts of          arbeidsdeskundige van de Arbodienst de beslissing, dan kan u een second opinion aanvragen bij het UWV. De bedrijfsarts of arbeidsdeskundige geeft aan hoe en waar u het UWV kan bereiken. De kosten van een second opinion zijn voor uw rekening.

12. Klachten
klachten over het medisch handelen van de arts worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dergelijke klachten kunnen worden gemeld bij Uitzendkoning en zullen in behandeling worden genomen door het UWV of de Arbodienst

13. Privacy
Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. Uitzendkoning, onze Arbodienst en UWV verwacht dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken.

14. Telefoonnummers
UWV werknemerslijn:                   0900 9294
&Wij Arbodienst:                            085 401 54 56
Uitzendkoning:                                06 18 173 221