natural ivermectin pas revectina ivermectina bula e posologia tania rivera instagram ivermectin topical for rosacea ivermectin for dogs mange dosage chart

Gebruikersvoorwaarden & algemene Voorwaarden Oud

Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je een account aanmaakt op de website van Uitzendkoning. Bij het aanmaken van een account word je gevraagd akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Je kunt een account aanmaken op de website van Uitzendkoning als je werkzoekende of opdrachtgever bent. Met een Uitzendkoning-account kun je als werkzoekende je cv maken in de cv-database, direct solliciteren op vacatures, je sollicitaties inzien en je gegevens beheren. Als opdrachtgever kun je met jouw account de cv-database inzien, vacatures plaatsen, sollicitaties afhandelen en statistieken bekijken.

DEEL I: Algemeen

Artikel 1 – Definities

ACCOUNTHet account dat je als Werkzoekende of Opdrachtgever kunt aanmaken via de Website van Uitzendkoning. Met een account kun je gebruikmaken van alle functionaliteiten binnen het besloten gedeelte van de Website.
GEBRUIKEREen natuurlijke of rechtspersoon met een Account. Dit kan zowel een Werkzoekende als een Opdrachtgever zijn.
GEBRUIKSVOORWAARDENDeze Gebruiksvoorwaarden.
UITZENDKONINGUitzendkoning is een handelsnaam van Uitzendkoning B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62460269.
OPDRACHTGEVEREen natuurlijke of rechtspersoon die geen Werkzoekende is.
PARTIJ OF PARTIJENUitzendkoning en Gebruiker individueel of tezamen.
WERKZOEKENDEEen natuurlijke persoon, waaronder een ZZP’er, die geen Opdrachtgever is.
PLAATSINGAls een Werkzoekende werkzaamheden gaat verrichten bij een Opdrachtgever.
WEBSITE OF UITZENDKONING.NLDe Website Uitzendkoning.nl, een platform voor het samenbrengen van werkgevers (Opdrachtgevers) en Werkzoekenden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een Account door Gebruiker.
 2. Bij het aanmaken van een Account wordt Gebruiker gevraagd akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker dient daarom deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen.

Artikel 3 – Andere voorwaarden en wijzigingen

 1. Naast deze Gebruiksvoorwaarden kunnen andere voorwaarden gelden tussen Partijen, waaronder voorwaarden die zijn vastgelegd in een overeenkomst met Gebruiker, zoals een opdrachtovereenkomst met Opdrachtgever.
 2. Uitzendkoning heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uitzendkoning zal de Gebruiker op de hoogte stellen van een wijziging, tenzij het een niet-significante wijziging betreft die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Uitzendkoning.
 3. Bij het gebruik van het Account zijn steeds de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals vermeld op de Website.

Artikel 4 – Het Account

 1. Het Account van Gebruiker is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander natuurlijk persoon of andere rechtspersoon. Inloggegevens dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet te worden verstrekt. Gebruiker is verantwoordelijk voor de handelingen die met het Account worden uitgevoerd. Gebruiker zal het zo snel mogelijk melden aan Uitzendkoning als Gebruiker op de hoogte is van ongeautoriseerd gebruik van het Account.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die Gebruiker in het Account plaatst juist, volledig en actueel is en blijft. Uitzendkoning is niet verplicht de informatie te controleren op juistheid, volledigheid en actueel zijn. Het is Gebruiker niet toegestaan discriminerende, beledigende, misleidende of op een andere manier onbehoorlijke informatie te plaatsen binnen het Account. Uitzendkoning heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht om, de informatie binnen het Account van Gebruiker te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker vrijwaart Uitzendkoning tegen aanspraken in het kader van het onjuist, onvolledig, onwettig, onbehoorlijk of niet actueel zijn van informatie op de Website.

Artikel 5 – Gebruik van het Account

 1. Gebruiker dient zich bij het gebruik van het Account te houden aan de wet, de instructies van Uitzendkoning en deze Gebruiksvoorwaarden. Uitzendkoning heeft het recht om het Account van Gebruiker zonder dit van te voren aan te kondigen te verwijderen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de gevallen waarin Gebruiker handelt in strijd met de wet, de instructies van Uitzendkoning of deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Na het aanmaken van een Account kan Uitzendkoning via telefoon, e-mail of post contact opnemen met Gebruiker over werkgerelateerde zaken, zakelijke boodschappen of het updaten van het Account. 
 3. De communicatie tussen Werkzoekende en Opdrachtgever loopt ten allen tijde via Uitzendkoning. Hiermee wordt bedoelt dat als werkzoekende of opdrachtgever fysiek, digitaal of op wat voor manier dan ook contact met elkaar willen hebben dat Uitzendkoning dit tot stand brengt. 
 4. Uitzendkoning is nadrukkelijk geen Partij bij een eventuele overeenkomst die rechtstreeks tussen Werkzoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Uitzendkoning kan daarnaast niet garanderen dat Opdrachtgever een overeenkomst met Werkzoekende sluit.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op werken die toegankelijk zijn op de Website komen uitsluitend toe aan Uitzendkoning of zijn licentiegevers.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan om de werken en informatie op de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitzendkoning, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

Artikel 7 – Bereikbaarheid en werking van de Website

 1. Uitzendkoning spant zich in om de bereikbaarheid en goede werking van de Website continu te waarborgen. Uitzendkoning kan echter niet garanderen dat de Website altijd bereikbaar is en goed werkt. Uitzendkoning is nadrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet of verminderde bereikbaarheid van de Website. Daarnaast is Uitzendkoning niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verminderde werking van functionaliteiten, virussen, storingen, beveiliging of het doen en laten van Gebruiker zelf of een door Gebruiker ingeschakelde derde. Gebruiker maakt gebruik van het Account op eigen risico. Aansprakelijkheid van Uitzendkoning voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Uitzendkoning heeft het recht om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van aanpassingen of onderhoud. Daarbij kunnen bepaalde functionaliteiten worden gewijzigd of verwijderd.
 3. De Website bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button op de Website van Uitzendkoning, kan een Gebruiker op de website van een derde terechtkomen. Uitzendkoning is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

DEEL II: Gebruiksvoorwaarden voor Werkzoekenden

Artikel 9 – Gebruik van het Account door Werkzoekende

 1. Deel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor een Werkzoekende met een Account.
 2. Werkzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om een Account aan te maken. Als Werkzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.
 3. Het aanmaken van een Account is vrijwillig. Werkzoekende is niet verplicht te solliciteren of aanbod voor werk te accepteren. Daarnaast is Uitzendkoning niet verplicht om Werkzoekende vacatures of werk aan te bieden.
 4. Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem of haar via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op vacatures. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen gegevens voor andere doelen te gebruiken.
 5. Een Opdrachtgever kan persoonsgegevens van Werkzoekenden inzien, overnemen en bewaren. Uitzendkoning is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang met persoonsgegevens, door Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn in dat kader zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving.

Artikel 10 – Verwijderen van persoonsgegevens

 1. Werkzoekende kan zijn of haar Account op ieder moment zelf verwijderen door eerst in te loggen. Als het Account is verwijderd en Werkzoekende in de toekomst opnieuw gebruik wilt maken van de Website, zal Werkzoekende een nieuw Account moeten aanmaken.
 2. De gegevens in het Account van Werkzoekende worden niet oneindig bewaard. Daarom dient de Werkzoekende ervoor te zorgen eventuele kopieën van de persoonsgegevens in het Account te maken.
 3. Voor meer informatie over hoe Uitzendkoning omgaat met de persoonsgegevens van Werkzoekenden, kan worden gekeken in het privacystatement.

DEEL III: Gebruiksvoorwaarden voor Opdrachtgevers

Artikel 11 – Het Account van Opdrachtgever

 1. Deel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor de Opdrachtgever.
 2. Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden bevestigt de persoon die het Account aanmaakt bevoegd te zijn om namens Opdrachtgever een Account aan te maken, daarvan gebruik te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 12 – Gebruik van het Account door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit, volledigheid en juistheid van de informatie in door Opdrachtgever aangeleverde (vacature)teksten en informatie. Teksten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, zoals met betrekking tot opmaak, volledigheid of juistheid, kunnen te allen tijde door Uitzendkoning worden verwijderd.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vacatures en het eigen Account actueel zijn. Dit betekent dat Opdrachtgever enkel vacatures plaatst op de Website die op dat moment werkelijk openstaan bij Opdrachtgever. Daarnaast zal Opdrachtgever geen dubbele of verouderde vacatures op de Website laten staan of vacatures gebruiken als leadgenerator, lokkertje of voor Google optimalisatie. De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan een jaar zullen niet meer zichtbaar zijn binnen het Account van Opdrachtgever. Wanneer een sollicitatie de status ´Afgewezen´ heeft gekregen, is deze na twee weken niet meer zichtbaar.
 3. Uitzendkoning is niet verplicht om (vacature)teksten en overige informatie afkomstig van Opdrachtgever te screenen voordat deze op de Website worden geplaatst.
 4. Het gebruik van de Website voor het plaatsen van vacatures en het zoeken naar cv’s is gratis. Maar bij een totstandkoming van een Plaatsing via Uitzendkoning is Opdrachtgever verplicht een keuze te maken uit de volgende 2 opties: 
  1. Uitzenden 
  Hierbij zal Werkzoekende in dienst komen bij Uitzendkoning en uitgeleend worden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is voor elk gewerkt uur een vooraf overeengekomen tarief verschuldigd aan Uitzendkoning.
  2. Werving & Selectie
  Opdrachtgever gaat een rechtstreeks dienstverband aan met Werkzoekende. Opdrachtgever is hierbij een Werving & Selectie Fee van 1 bruto maandsalaris plus vakantiegeld verschuldigd aan Uitzendkoning. 
 5. Bij gebruik van onze betaalde diensten door Opdrachtgever zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 13 – Persoonsgegevens van Werkzoekenden

 1. Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden zorgvuldig en vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met geldende privacywetgeving en alleen voor de doelen waarvoor de gegevens aan Opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. Opdrachtgever garandeert de persoonsgegevens van Werkzoekenden slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, en niet aan te zullen wenden voor enig ander doel dan om Werkzoekenden aan een baan te helpen.
 3. Opdrachtgever is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden en dus volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Uitzendkoning voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 4. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan Uitzendkoning indien noodzakelijk voor Uitzendkoning om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder op grond van privacywetgeving, zoals wanneer een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar privacyrechten.

Artikel 14 – Betalingsvoorwaarden

 1. Bij het tot stand komen van een Plaatsing maakt Opdrachtgever gebruik van een betaalde dienst, aangeboden door Uitzendkoning. Opdrachtgever dient het overeengekomen verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze dan wel door middel van automatische incasso, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal Uitzendkoning de Opdrachtgever aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Opdrachtgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend.
 3. In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Uitzendkoning gerechtigd om het gebruik van het Account op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. Uitzendkoning is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of het gebruik van het Account te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Uitzendkoning kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel.
 4. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen achtenveertig (48) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Uitzendkoning gerechtigd om het Account van Opdrachtgever te verbergen dan wel te verwijderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Uitzendkoning op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.